فیلم بتمن The Batman 2022 شروع داستانی جدید از شخصیت بتمن است… در این فیلم مرد خفاشی معروف به مبارزه با افراد فاسد و جنایات سازمان یافته ی گاتهام می پردازد. بتمن هنگام دنبال کردن قتل های زنجیره ای اطلاعاتی کسب می کند که او را درمورد فاسد بودن پدرش به شک انداخته است

معرفی فیلم The Batman

فیلم بتمن 2022 به فاصله طبقاتی و فساد های سازمان یافته نظام سرمایه داری توجه ویژه ای داشته است. این فیلم شروع مجموعه فیلم سه گانه جدید بتمن است