نسخه سوم از مجوعه ۳ قسمتی فیلم خیابان وحشت با عنوان Fear Street Part Three: 1666 مرتبط با داستان ترسناک دو فیلم قبلی اش است و در این قسمت راز نفرین ها و قتل ها آشکار خواهد شد. این فیلم آخرین بخش مجموعه سه گانه خیابان وحشت (خیابان ترس) محصول سال ۲۰۲۱ است

معرفی فیلم Fear Street: 1666

فیلم خیابان وحشت 3 یا خیابان ترس 3 با عنوان Fear Street Part Three: 1666 مرتبط با داستان ترسناک دو فیلم قبلی اش است و در این قسمت راز نفرین ها و قتل ها آشکار خواهد شد. این فیلم نیز همانند دو فیلم قبلی اش در سال 2021 منتشر شده است